ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზიის

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

 

 

ბიბლიოთეკის მუშაობის დღეები - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით

(ზაფხულის არდადეგების გარდა)

მუშაობის  საათები - 9:30-16:30

 

ბიბლიოთეკით სარგებლობა შეუძლია:

 • · გიმნაზიის მოსწავლეს;
 • · გიმნაზიის პერსონალს;
 • დაინტერესებულ პირებს.

 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები:

 • მკითხველისთვის იხსნება მკითხველის ბარათი;
 • მკითხველი ვალდებულია ფრთხილად მოეპყრას წიგნებსა და სხვა სახის ბეჭდურ გამოცემებს;
 • ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნის დაბრუნებამდე მკითხველს არ შეუძლია დამატებით სხვა წიგნის გატანა;
 • ბიბლიოთეკიდან  წიგნის გატანის შემთხვევაში მიეთითება გატანის დრო და ხანგრძლივობა;
 • მკითხველს უფლება აქვს უფასოდ მიიღოს დროებით სარგებლობაში სხვადასხვა საბიბლიოთეკო მასალები გატანის უფლებით ან სამკითხველოში სამუშაოდ;
 • გატანაზე ნებართვის შეზღუდვა ხდება ბიბლიოთეკარის მიერ, თუ ბიბლიოთეკის ფონდში მკითხველისათვის დროებით სარგებლობაში გადასაცემი ერთეულის ეგზემპლარების ოდენობა მხოლოდ ერთია; ამ შემთხვევაში საბიბლიოთეკო ერთეულით სარგებლობა დაიშვება მხოლოდ გიმნაზიის შენობაში;
 • მკითხველის მიერ მითითებულ დროში წიგნის არდაბრუნების შემთხვევაში, ბიბლიოთეკარი სათანადო ღონისძიებების გატარების უზრუნველსაყოფად აცნობებს სასწავლო  კლასის ხელმძღვანელს და ადმინისტრაციას
 • ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა წიგნი იმ პირზე, რომელიც შემჩნეულია წიგნის დაგვიანებით დაბრუნებაში ან დაზიანებაში;
 • წიგნის დაზიანებისათვის, ან დაკარგვისათვის, მკითხველი ვალდებულია შეცვალოს წიგნი ახალი ეგზემპლარით ან აანაზღაუროს მისი ღირებულების ოდენობით;
 • დაზიანებული წიგნით/წიგნებით სარგებლობა შეიძლება მხოლოდ სამკითხველოში;
 • სამკითხველოში დაუშვებელია ხმამაღალი საუბარი;
 • მოსწავლე, რომელმაც დაამთავრა გიმნაზია ან პერსონალი, რომელიც გათავისუფლდა სამსახურიდან, ვალდებულია მიიღოს ბიბლიოთეკარის თანხმობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში სათანადო დოკუმენტაცია არ გაიცემა;
 • მკითხველი ვალდებულია დაემორჩილოს ბიბლიოთეკაში მოქმედ წესებს.

 

გიმნაზიის ადმინისტრაცია

ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
ს/კ 218082848
მისამართი: ქ. გორი, სამეფო ქ. #5
ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია (გორის ფილიალი)
UGEBGE22
ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

www.000webhost.com